• ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ
  Contact Information
  ಎಸೆಕ್ಸ್ ಸರ್ಜಿಕಲ್, LLC
  776 NORTHFIELD ಅವೆನ್ಯೂ
  ವೆಸ್ಟ್ ಆರೆಂಜ್, NJ 07052
  ಪಿ: (973) 324-2300
  ಮತ್ತು: info@essexsurgicalnj.com


  West Orange, NJ
CALL: (973) 324-2300
8:00 AM - 8:00 PM

ಶೈಲೇಂದ್ರ Hajela, M.D.

Learn more about Dr. ಶೈಲೇಂದ್ರ Hajela

ಶೈಲೇಂದ್ರ Hajela, M.D.

Shailendra Hajela, MD

973-844-9220

ವಿಶೇಷತೆ:
ನೋವು ನಿರ್ವಹಣೆ

ಕಚೇರಿ ವಿಳಾಸ:
15 ನೆವಾರ್ಕ್ ಅವೆನ್ಯೂ
BELLEVILLE, NJ 07109

© 2013 ಎಸೆಕ್ಸ್ ಸರ್ಜಿಕಲ್, LLC. All rights reserved.
go to top