CALL: (973) 324-2300
8:00 AM - 8:00 PM
Essex phais State-of-the-art Surgery

Learn more about our physicians & specialties.

Find A Surgeon Tiv tauj peb
Yas phais Look & Feel Better!

Learn more about our plastic surgery services.

Find A Surgeon Tiv tauj peb
Mob Tswj Injections and Procedures for Back Pain

Learn about our pain management services.

Find A Surgeon Tiv tauj peb
Txha nraub qaum phais Surgery for Spinal Ailments

Learn about our spinal surgery services.

Find A Surgeon Tiv tauj peb
Orthopedic phais Minimally Invasive Approach

Learn about our orthopedic surgery services.

Find A Surgeon Tiv tauj peb
Kuv searching rau?

Essex phais

Essex phais yog ib lub xeev sau npe, tib hnub phais qhov chaw uas yuav muab lub siab tshaj plaws zoo ntawm tus neeg mob kev kho mob thiab professionalism nyob rau hauv ib tug ntiag tug thiab xis chaw.

Essex phais yog raws txoj cai nrog rau tag nrho cov lub neej muaj kev ruaj ntseg cov kev cai thiab cov kev tswj nyob hauv lub xeev ntawm NJ thiab yog Medicare thiab tau kev pom zoo cai los ntawm AAAASF. Peb cog lus rau tus neeg mob muaj kev ruaj ntseg thiab zoo tshwm sim.

Tag nrho peb cov kws kho mob, kws phais, thiab anesthesiologists yog cov Board Certified thiab muaj muaj zoo mus tau zoo xws li cov kev cai nyob rau hauv ib lub tsev kho mob. Peb cov laus neeg ua hauj lwm muaj ntawv tso cai sau npe neeg tu mob, uas muaj muaj zog heev nyob rau hauv kev khiav hauj lwm chav thiab rov qab chav. Our staff provides friendly and efficient service to make your visit to Essex Surgical as comfortable and convenient as possible.

Essex Surgical is IN NETWORK with Horizon Blue Cross and Blue Shield and Medicare but receives out of network compensation from all insurance carriers except Cigna provided the patient’s insurance provides out of network coverage.

Insurance Companies

© 2013 Essex phais, LLC. All rights reserved. Medical Website Design by iSite Marketing™
go to top