CALL: (973) 324-2300
8:00 AM - 8:00 PM

Procedures

Learn more about the procedures we offer.

New Jersey Physician Services

Essex Surgical is at the forefront of surgical care, bringing the very latest technologies and innovations to Northern New Jersey. Our surgery center is a state-of-the-art surgical facility equipped with advanced imaging, diagnostic and surgical technologies.

Essex phais muab Superior zoo, state-of-the-art equipment, tus kheej thiab kev txawj kev kho mob, thiab txuag ambulatory phais cov kev pab nyob rau hauv ib puag ncig xis. Koj tus kws kho mob yog kev txhawb los ntawm ib tug heev txawj pab neeg ntawm sau npe neeg tu mob thiab kev pab kho mob cov tub txawg uas tau cog lus ua koj tus mus ntsib raws li ntxiag thiab xis li sai tau.

Essex phais cov kws kho mob uas tshwj xeeb nyob rau hauv:

Yuav tsum tau cov lus qhia ntxiv? Hu rau (973) 324-2300 los yog request an appointment online with one of our experienced physicians nyob rau ntawm Essex phais.
© 2013 Essex phais, LLC. All rights reserved.
go to top